Antykorozyjne zabezpieczenie betonu zestawem


W skład zestawu wchodzi:


Cechy charakterystyczne i zalety powłoki:


Zakres zastosowań

Przygotowanie podłoża

Podłoże dokładnie oczyścić z wszelkiego rodzaju mchów, porostów, glonów oraz innych zanieczyszczeń. Ewentualne wykwity wapienne, resztki soli, stare powłoki muszą zostać usunięte. Zaleca się stosować piaskowanie lub czyszczenie silnym strumieniem wody. W przypadku stosowania piaskowania - podłoże odpylić.

Sanityzacja podłoża

Sanityzację powinno się przeprowadzać na podłożach, które przed czyszczeniem pokryte były glonami, mchami lub porostami. W tym celu na czyste i suche powierzchnie należy nanieść środek glono i grzybobójczy BIOTOXŽ. Nakładanie BIOTOXŽ-u może odbywać się ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub mechanicznie poprzez natrysk.

Impregnacja podłoża

Suche i czyste podłoże należy zagruntować impregnatem silikonowym SILGRUNT. Gruntowanie podłoża należy wykonać w jednej warstwie. Świeże podłoża betonowe lub podłoża naprawiane zaprawami można pokrywać impregnatem SILGRUNT po upływie 28 dni od betonowania lub nałożenia zaprawy.

Nakładanie powłoki ochronnej

Warstwę nawierzchniową stanowi silikonowana farba akrylowa SILBET nanoszona na zagruntowane powierzchnie w dwóch warstwach. Czas oczekiwania od momentu zagruntowania do wykonania warstwy nawierzchniowej wynosi co najmniej 24 godziny, czas między nanoszeniem kolejnych warstw farby nawierzchniowej powinien wynosić nie mniej niż 12 godzin. Materiał SILBET może być nanoszony za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk pneumatyczny bądź hydrodynamiczny.

Tak wykonane zabezpieczenie tworzy właściwy system ochrony betonu. Jedna warstwa Silgruntu oraz dwie warstwy Silbetu tworzą powłokę praktycznie niezwilżalną przez wodę, a równocześnie o wysokim poziomie przepuszczalności par i gazów.

Zestaw "SILGRUNT - SILBET" posiada Aprobatę Techniczną nr AT/98-03-0356 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, potwierdzającą jego doskonałe właściwości jako środka do zabezpieczeń antykorozyjnych betonu, żelbetu, do ochrony powierzchniowej betonu przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i zanieczyszczeń atmosferycznych.